Menu
Categorieën
https://www.craftemotions.nl/nl/algemene-voorwaarden
Hulp nodig? Bel 0344 - 745 037
Zoeken

Algemene voorwaarden CraftEmotions

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verkoper als verkoper, leverancier van zaken of dienstverlener optreedt. De toepasselijkheid van door Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Orderbevestiging en totstandkoming overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt alleen tot stand middels schriftelijke orderbevestiging van  Verkoper. Voor de inhoud van de overeenkomst (in het bijzonder voor de omvang  van de diensten) is uitsluitend de orderbevestiging van Verkoper maatgevend.  Wijzigingen en/of toevoegingen in het contract zijn slechts geldig indien de  wijzigingen en/of toevoegingen door Verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

2.2 Ten aanzien van afbeeldingen, beschrijvingen en tekeningen, alsmede de maat en gewicht in onze aanbiedingen, brochures, catalogi en prijslijsten behoudt Verkoper zich het recht voor, om wijzigingen aan te brengen voor zover het object in kwestie niet significant wijzigt, of de kwaliteit ervan verbetert Als Verkoper een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

2.3 De prijzen van Verkoper zijn exclusief BTW af magazijn of af fabriek. De valuta  van de facturen is in €/Euro, tenzij anders overeengekomen. De verzending  geschiedt voor rekening en risico van Koper. Verkoper specificeert de factuur  overeenkomstig de geldende wetgeving. Indien het omzetbelasting- identificatienummer van een Europese Koper niet bekend is wordt het  geldende Nederlandse BTW  tarief in rekening gebracht. Het minimum bedrag voor  een order is € 60,00.

2.4 Transporten in Nederland/Vlaanderen zijn vanaf een waarde van € 60,00 gratis (tot de plaats van ontvangst van de klant). Indien de inkoopwaarde minimaal is, wordt  een toeslag van €7,50 per levering in rekening gebracht.  Bij leveringen van styropor artikelen met een volume van meer dan twee kubieke meter wordt een extra vrachttoeslag in rekening gebracht.

2.5 Op een overeenkomst zijn de prijzen van toepassing die (volgens de prijslijsten van Verkoper) tijdens het afsluiten van het contract zijn overeengekomen. De kosten van en/of verband houdend met op verzoek van de klant verstrekte monsters, worden bij de klant in rekening gebracht. Monsters die niet berekend worden, zullen desgevraagd door de klant op diens kosten worden geretourneerd.

2.6 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

2.7 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Koper of  wanneer de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is op Koper, zullen de vorderingen op Koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

2.8 Door Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats  van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare  facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Koper, dat de voldoening  betrekking heeft op een latere factuur. Betaling dient plaats te vinden zonder  korting of verrekening.  Verkoper behoudt zich het recht voor om  vooruitbetaling of contante betaling te verlangen dan wel conveniërende  zekerheden te verlangen.

2.9 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is Koper in verzuim; Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente  verschuldigd van 1 % per maand. Bovendien is het gevolg van achterstallige  betaling dat alle overige openstaande en op zich nog niet vervallen facturen opeisbaar worden. Betalingen per cheque of automatische incasso zijn eerst voldaan nadat definitieve creditering heeft plaatsgevonden. Wissels worden alleen (tegen berekening van de discontovoet en overige kosten van de wissel) als betaling geaccepteerd.

Artikel 3 Aflevering
3.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering af magazijn of af fabriek.  Wanneer er als leveringsconditie één van de 'Incoterms' is overeengekomen,  zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende  Incoterms van toepassing zijn. Het risico van vernietiging en/of verslechtering van  de goederen wordt aan Koper overdragen op het moment dat de goederen ter  vervoer worden overgedragen. Dit geldt ongeacht de plaats van levering en wie  de transportkosten draagt.

3.2 Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze  aan Koper worden afgeleverd, respectievelijk worden aangeboden Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,  noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van  Koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de  opslagkosten en vervoerskosten, verschuldigd zijn.

3.3 Indien Koper een speciale verzending kiest (zoals express, koeriers etc.), komen  de extra kosten voor rekening van Koper.

3.4 Het is Verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt  niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in  gedeelten worden afgeleverd, is Verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te  factureren.

3.5 Indien orders op afroep zijn overeengekomen en Koper de betreffende zaken niet  binnen de overeengekomen termijn afroept, of bij gebreke van een overeengekomen termijn niet binnen 12 maanden nadat de overeenkomst van afroep is aangegaan, geldt dat de afroep wordt geacht te zijn gedaan op de laatste dag dat de orders kunnen worden afgeroepen, respectievelijk bij gebreke van een afroeptermijn 12 maanden na het aangaan van de afroepovereenkomst. Verkoper is in dat geval gerechtigd de betreffende zaken voor rekening en risico van Koper op te doen slaan.

Artikel 4 Levertijd
4.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is  overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient Koper Verkoper derhalve  schriftelijk in gebreke te stellen.

4.2 De leveringstermijnen zijn gebaseerd op de individueel gemaakte afspraken. Aan  de leveringstermijn is voldaan, als de te leveren goederen gereed zijn voor  transport en dit met Koper is gecommuniceerd.

4.3 Indien Verkoper de overeengekomen levertijd niet kan nakomen, om redenen  waarvoor Verkoper niet verantwoordelijk is (zoals storingen, stakingen,  uitsluitingen, problemen in verband met de energievoorziening, vertragingen in de  levering van essentiële grondstoffen en grondstoffen, etc.) dan zal Verkoper Koper  onmiddellijk hierover informeren. In dit geval heeft Koper geen recht op  opzegging van het contract. Indien niet te verwachten is dat Verkoper zijn  diensten binnen een redelijke termijn (uiterlijk binnen 4 maanden) zal kunnen  voldoen, mogen zowel Verkoper als Koper de overeenkomst opzeggen. Hetzelfde  geldt als de oorzaken 4 maanden na de mededeling van Verkoper nog steeds  bestaan. Zouden de oorzaken voor het niet tijdig leveren al tijdens het maken van  de overeenkomst herkenbaar geweest zijn, dan is Verkoper niet tot opzegging  bevoegd.

Artikel 5 Beëindiging van de overeenkomst
5.1 De vorderingen van Verkoper op Koper zijn onmiddellijk opeisbaar indien:
  - na het sluiten van de overeenkomst aan Verkoper ter kennis gekomen   omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper niet aan de    verplichtingen zal voldoen;
  - Verkoper Koper heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en   deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is.

5.2 In de genoemde gevallen is Verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de  overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen, één en  ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

5.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of  materiaal waarvan Verkoper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of  zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de  overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig  kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in  redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Verkoper bevoegd de overeenkomst  te ontbinden.

Artikel 6 Garantie
6.1  Verkoper garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-,  materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 1 jaar na het moment  van levering.

6.2  Indien een klacht onder de garantie door Verkoper gegrond wordt bevonden, is  Verkoper slechts gehouden om te zijner keuze het ontbrekende te leveren, de  zaak waarop de klacht betrekking heeft te vervangen of de prijs aan Koper terug te betalen tegen terug levering van de zaken waarop de klacht betrekking heeft.

6.3  Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Verkoper  aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 (Aansprakelijkheid).

6.4  De garantie vervalt indien Koper de schade veroorzaakt door een onjuiste  behandeling van een gegarandeerde zaak.

6.5  Indien het gebrek van het product aan een derde valt toe te rekenen, dan is  Verkoper gerechtigd om de garantievordering tegen de betreffende leverancier  aan Koper over te dragen. In dat geval kan Verkoper eerst aansprakelijk worden  gesteld, als Koper de vorderingen tegen de betreffende leverancier geldend heeft  gemaakt.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 De door Verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van Verkoper   totdat  Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Verkoper gesloten  koopovereenkomsten is nagekomen:
 - de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken  zelf;
 - de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de  koopovereenkomst(en) door Verkoper verrichte of te verrichten diensten;
 - eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door Koper van deze  overeenkomst(en).

7.2  De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden  beheerst door het recht van het land van bestemming van de betreffende zaak,  indien het eigendomsvoorbehoud op grond van het recht van het  bestemmingsland niet zijn werking verliest totdat de volledige prijs is betaald,  tenzij Verkoper anders bepaalt.

7.3  Door Verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het  eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale  bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is Koper niet bevoegd de  zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

7.4  Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Koper zijn overgegaan en  zich nog in handen van Koper bevinden, behoudt Verkoper zich hierbij reeds nu  voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere  zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die  Verkoper uit welke hoofde dan ook tegen Koper mocht hebben. De in dit lid  opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Verkoper geleverde  zaken welke door Koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Verkoper haar  eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

7.5  Indien Koper de verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat  Koper zulks niet zal doen is Verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in  lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Koper of derden die de zaak voor  Koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle  medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door  Koper verschuldigde per dag.

7.6  Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken  willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Verkoper zo snel als  redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

7.7  Koper verplicht zich op eerste verzoek van Verkoper
 - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en  verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen  diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
 - alle aanspraken van Koper op verzekeraars met betrekking tot de onder  eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Verkoper op de  manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 - de vorderingen die Koper verkrijgt jegens afnemers van Koper bij het  doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Verkoper geleverde  zaken te verpanden aan Verkoper op de manier die wordt voorgeschreven  in art. 3:239 BW;
 - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het  eigendom van Verkoper;
 - op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke  maatregelen die Verkoper ter bescherming van haar eigendomsrecht met  betrekking tot de zaken wil treffen en welke Koper niet onredelijk hinderen  in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 8 Gebreken
8.1  Koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk -  te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Koper na te gaan of het geleverde aan de  overeenkomst beantwoordt, te weten:
 - of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst;
 - of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of  - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een  normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;

8.2  Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Koper deze  binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan Verkoper te melden.

8.3  Niet-zichtbare gebreken dient Koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk  binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan Verkoper.

8.4  Als niet tijdig bezwaar ingediend wordt, geldt de levering als goedgekeurd.

8.5 Ook indien Koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname  van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande  schriftelijke toestemming aan Verkoper worden geretourneerd. Zodra Koper de  toestemming hiertoe van Verkoper heeft gekregen, dient Koper de gereclameerde  goederen op zijn eigen kosten te retourneren. Bij de retourzending moeten de  kopie van de factuur, de pakbon en het reclamatie formulier worden ingesloten.

Artikel 9 Incassokosten
9.1  Indien Koper niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen,  naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van  voldoening buiten rechte voor rekening van Koper, waaronder ook vallen de  kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een  schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. In ieder geval is Koper  ingeval van tekortkoming verschuldigd:
 - over de eerste Euro 3.000,-   15%
 - over het meerdere tot Euro 6.000,- 10%
 - over het meerdere tot Euro 15.000,- 8%
 - over het meerdere tot Euro 60.000,- 5%
 - over het meerdere    3%
Indien Verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9.2  Koper is jegens Verkoper de door Verkoper gemaakte gerechtelijk kosten  verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover Koper aantoont dat deze  onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Verkoper en Koper met betrekking tot  een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een  gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van  gewijsde gaat waarbij Koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt  gesteld.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 6  (Garantie) van deze voorwaarden.

10.2 Alle andere dan in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot  het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering, tenzij de schade te  wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper of haar bedrijfsleiding.

10.3 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet  door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt  tot 5 maal de factuurwaarde exclusief BTW met een maximum van € 2.500

10.4 Verkoper zal nimmer aansprakelijk zijn voor door Koper geleden gevolgschade  en/of winstderving, hoe ook genaamd.

 Artikel 11 Eigendoms- en auteursrechten
 11.1 Voor zover Verkoper monsters gebruikt die door Verkoper zijn ontwikkeld,  behoudt Verkoper zich alle eigendoms- en auteursrechten voor. Gebruik door  derden zonder schriftelijke toestemming van Verkoper is verboden.

 Artikel 12 Klantgegevens
 12.1 Verkoper is gerechtigd alle relevante klantgegevens in het kader van de vigerende  wettelijke eisen op te slaan en te verwerken.

Artikel 13 Geschillenbeslechting
 13.1 De Arrondissementsrechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om van alle  geschillen welke mochten ontstaan tussen Verkoper en Koper kennis te nemen.  Verkoper blijft echter bevoegd Koper te dagvaarden voor de bevoegde rechter van  de woonplaats van Koper.

Artikel 14 Toepasselijk recht
14.1 Op elke rechtsbetrekking tussen Verkoper en Koper is Nederlands recht van  toepassing.

Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden
15.1 Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze  wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

15.2 Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Koper toezenden. Indien geen  tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens Koper in  werking zodra Koper de wijziging is meegedeeld.

Sitemap | Algemene Voorwaarden | Privacy | B2B Webshop door CM Specialist